ஃப்ஜ்ரு தொழுகையை தவறவிட்டால் … (v)

ஆழ்ந்த உறக்கத்தால் ஃப்ஜ்ரு தொழுகையை தவறவிட்டால், எழுந்தவுடன் தொழுவது பற்றிய நபிகளாரின் வழிமுறை என்ன ?

[youtube id=UUs5MlFKT_Q]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *