அகீதத்துத் தஹாவிய்யாஹ் – 9 (V)

இஸ்லாமிய அடிப்படை கொள்கைகள் பற்றிய தொடர்வகுப்பு – 9 – வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம், சவுதி அரேபியா – நாள் : 17-02-2014 திங்கள்கிழமை இரவு – இடம் : ஸாமிஃ துஃஹைர் பள்ளி வகுப்பறை, ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபர், சவுதி அரேபியா..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *