அந்த நாளை அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: ரஹ்மத்துல்லாஹ் இஹ்ஸானி
அழைப்பாளர், ஜமிய்யத்துல் ஹைரிய்யாஹ்,
நாள்: 29-10-2015 வியாழக்கிழமை
இடம்: எஸ்.கே.எஸ். கேம்ப், ஜுபைல்-2

[youtube id=kT1JBdzs9Oo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *