அனுமதியின்றி எடுப்பதன் சட்டம்

அனுமதியின்றி கம்பெனி பொருள்களை எடுப்பதன் சட்டம் என்ன?

குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *