அன்னையர்களின் தியாகம் (v)

ரஹீமா தஃவா நிலையம் –
11-வது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு
வழங்கியவர்: மவ்லவி அஸ்ஹர் ஸீலானி,
அழைப்பாளர், கோபார் அழைப்பு மையம்.
நாள் :29-5-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: மஸ்ஜிதுர்ரஹ்மா பள்ளி வளாகம்

[youtube id=ls6wHMNWHP4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *