அஷ்-ஷிதுக் (உண்மை பேசுதல்) (v)

ஜும்’ஆ பயான்
மெளலவி, ரஹ்மத்துல்லாஹ்  இஹ்ஸானி
அழைப்பாளர் அல்-ஜுபைல் மாநகரம்,
30 மே 2014 வெள்ளிக்கிழமை
ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=A_724OFwjFA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *