ஆட்சி மாற்றங்களும் முஸ்லீம்களும் (v)

ஜும்’ஆ பயான்

மெளலவி, யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர் அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்,
22 மே வெள்ளிக்கிழமை
ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=JHSFwQq3in8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *