[கேள்வி-பதில்] : இகாமத்துடைய சட்டம் என்ன ?

கேள்வி : இகாமத்துடைய வாசகங்களை ஒற்றை ஒற்றையாக சொல்ல வேண்டுமா ? இரட்டை இரட்டையாக சொல்ல வேண்டுமா? ஆதாரம் என்ன ?

பதில் : இகாமத்தில் “கதுக்காமத்திஸ்ஸலாஹ்” என்ற வாக்கியத்தை இரண்டு முறையும், ஏனைய அனைத்து வாக்கியங்களையும் ஒருமுறை மட்டுமே சொல்ல வேண்டும்.

அனஸ் (ரழி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் :


عَن أنَسٍ قَالَ ” أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ

பாங்கு(அதான்)டைய வாக்கியங்களை இரட்டை இரட்டையாகவும், இகாமத்தில் “கதுக்காமத்திஸ்ஸலாஹ்” என்ற வாக்கியத்தை மட்டும் இரண்டு முறையும், ஏனைய அனைத்து வாக்கியங்களை ஒருமுறை மட்டும் சொல்லுமாறு பிலால் (ரழி) அவர்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்டது.

(ஆதாரம் : புஹாரி )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *