இன்று ஒரு தகவல்-12 [ பணிவின் வகைகள் 02 ]

இன்று ஒரு தகவல்-12 [ பணிவின் வகைகள் 02 ]

மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் பிர்தவ்ஸி,

இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்,
ரிஸாலா அழைப்பு மையம், ஜுபைல்-RC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *