இரு நபிமார்களின் வாழ்வில் நமக்கான படிப்பினை (v)

  • மூஸா (அலை) வரலாறு
  • யூசுஃப் (அலை) வரலாறு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *