இறுதி நபியின் இறுதி ஹஜ் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் அழைப்பு மையம்.
நாள் :21 ஆகஸ்டு 2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய‌ பள்ளி வளாகம்

[youtube id=OklyJeZoWIM]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *