இறுதி முடிவும் நல்ல மரணமும் (v)

ஜூம்ஆ குத்பா பேருரை
உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.
நாள் :25-9-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=AivCsCiKc64]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *