இஷா தொழுகையும் இரவு உணவும் (v)

உணவு தயாராக இருக்கும் நிலையில், அதான் (பாங்கு) சொல்லப்பட்டால் உணவை சாப்பிட்டுவிட்டு தொழலாம் என்ற நபி மொழியின் விளக்கம் என்ன? நபிகளாரின் இரவு உணவும், நமது நிலையும் எப்படி ஒப்பீடு செய்ய வேண்டும்.. என்பதைப்பற்றிய குரான்-ஹதீஸ்  அடிப்படையிலான விளக்கம் …

[youtube id=MksI9IOYStA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *