இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஆட்சி மாற்றம் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள் 
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார்
இடம்:  அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 30 – 05 – 2014  வெள்ளிக்கிழமை

[youtube id=RC6UWmDgKBE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *