இஸ்லாத்தின் பார்வையில் போராட்டம் (v)

மாதாந்திர‌ பயான் நிகழ்ச்சி – உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள் :30-12-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையபள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *