இஸ்லாமிய சூழலில் எமது நிலை …

குடும்ப சந்திப்பு நிக்ழ்ச்சி

வழங்கியவர்: மெளலவி முஆஸ் ஸித்தீக் பஹ்ஜி, அழைப்பாளர், ஸினய்யா தஃவா நிலையம், ரியாத்.

நாள்: 24-ஜனவரி-2014 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: மராஃபிக் கடற்கரை வளாகம்.

[youtube id=OP-6jMP3mQ4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *