இஸ்லாமிய பெண்கள் அன்றும் இன்றும் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மவ்லவி அலீ அக்பர் உமரீ
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள்: 07 ஜூன் 2015 ஞாயிற்றுக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

[youtube id=gnpCbnHX2F0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *