இஸ்லாமிய வரலாறு – சில பொதுக்குறிப்புகள் (v)

 • கஸஸுல் அன்பியா – நபிமார்கள் வரலாறு
 • ஸீரா – நபி (ஸல்) அவர்களின் வரலாறு
 • தாரீஹ் –
  • ஃகிளாஃபத்துர் ராஷிதா – நேர்வழி பெற்ற ஃகலீஃபாக்கள்
  • முதலாவது உமையாக்களின் ஃகிளாஃபத்
  • முதலாவது அப்பாஸிய ஃகிளாஃபத்
  • இரண்டாவது அப்பாஸிய ஃகிளாஃபத்
  • இரண்டாவது உமையாக்களின் ஃகிளாஃபத்
  • ஃபாத்திமிய ஆட்சியாளர்கள்
  • உஸ்மானிய ஃகிளாஃபத்
  • இஸ்லாமிய சிற்றரசுகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *