ஈமானிய உறுதி (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
உரை: எம்.என். நூஹ் மஹ்ளரி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், IDGC அழைப்பு மையம்.
நாள் :09-01-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=QNyIlNv2EFk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *