ஈமானில் உறுதி (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: எம். என். நூஹ் மஹ்ளரி, அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 11 மார்ச் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *