ஈமானும் இறை இல்லமும் (v)

வழங்கியவர்: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்:31-01-2016 ஞாயிறு – இடம்: மஸ்ஜிதுர்ர‌ஹ்மான் இறை இல்ல திறப்பு நிகழ்ச்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *