கத்ருடைய இரவும் திக்ரும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: மெளலவி முஹம்மது நூஹ் மஹ்ழரி
IDGC தஃவா நிலையம், தம்மாம்.
11 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை
ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=ORuA2tE0G3Y]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *