குர் ஆன் ஸுன்னா வழியில் கவலையாறுதல்

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,
அழைப்பாளர், ராக்கா அழைப்பு மையம்.
நாள் :11-6-2015 வியாழக்கிழ‌மை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=cAIB9slUnPk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *