[கேள்வி-1/200]: அடியார்கள் மீதுள்ள முதல் கடமை யாது?

அடியார்கள் மீதுள்ள முதல் கடமை, அல்லாஹ் மனிதர்களாகிய தம்மை எதற்காகப் படைத்து, எதற்காக உறுதிமொழியும் வாங்கினான், மேலும் தூதர்க ளையும் அனுப்பி, அவனது வேதங்ளையும் எதற்காக இறக்கினான், இம்மை, மறுமை, சுவர்க்கம், நரகம் போன்றவைகளை எதற்காக‌ படைத்தான். மேலும் கியாமத் நாள் வருவதும் (மீஸான்) தராசில் நிறுக்கப்படுவதும், (நன்மைதீமை) ஏடுகள் வழங்கப்படுவதும் எதற்காக என்ற உண்மைகளைப் கற்று விளங்கிக் கொள்வதேயாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *