[கேள்வி-19/200]: அல்லாஹ்வைத் தவிர (வணக்கத்திற்குரிய) இறைவன் வேறுயாருமில்லை” என்ற சாட்சியத்தின் சகல நிபந்தனைகளையும் வாழ்வில் எல்லா நிலையிலும் முழுமையாக பின்பற்றாமல் ஒருவர் வாயால் மட்டும் மொழிந்தால் அது அவருக்கு பயனளிக்காது என்பதற்கான நிபந்தனைகள் யாது?

அதன் நிபந்தனைகள் ஏழு:

  1. அ(ச்சாட்சியத்)திலுள்ள மறுத்தல், ஏற்றுக் கொள்ளல் ஆகிய கருத்துக்களை அறிதல்.
  2. அ(ச்சாட்சியத்)தை உள்ளத்தால் உறுதி கொள்ளல்.
  3. உள்ளத்தாலும் வெளிப்படையாகவும் சாட்சியத்துக்கு கட்டுப்படல்.
  4. சாட்சியத்தின் கருத்துக்களிலிருந்தோ, அல்லது அது கட்டாயப்படுத்து பவைகளிலிருந்தோ யாதொன்றையும் மறுக்காது ஏற்றுக் கொள்ளுதல்.
  5. அதில் உளத்தூய்மையாக இருத்தல்.
  6. வெறுமனே நாவினால் மாத்திரமின்றி அடிமனதினாலும் சாட்சியத்தை உண்மைப்படுத்துதல்.
  7. அவ்வாறு சாட்சி கூறியவர்களை நேசித்தல், மேலும் அதற்காகவே பகைத்தலும் நேசித்தலுமாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *