சகோதரனுக்கு ஒரு கடிதம் (v)

அன்புச் சகோதர சகோதரிகளே !!!

உங்கள் அனைவர் மீதும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவுவ‌தாக…

இந்த கடிதத்தை படிக்க சில நிமிடங்கள் செலவிடுவதன் மூலம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கான தேடல் புதிய திசையை நோக்கி பயணப்படலாம். திறந்த மனதோடு சிந்திக்கக்கூடிய, பாரபட்சம் காட்டாத உண்மையை அறிய விரும்பும் சகோதரர்/சகோதரி நீங்கள் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். மேலும் தொடர்வதற்கு முன்னால், இந்த கடிதத்தின் நோக்கம் என்னவென்று சொல்ல விரும்புகின்றோம்.

தொடர்ந்து படிக்க ….

Click to Download PDF: சகோதரனுக்கு ஒரு கடிதம்

One comment

  1. Maasha Allah!
    Very good article for all of my nonmuslim Brothers.
    May Almighty Allah give Hidayath to all of my nonmuslim brothers…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *