சூரத்துல் கஹ்பை எப்பொழுது ஓதுவது ?

சூரத்துல் கஹ்பை ஜும்ஆ தினத்தில் எப்பொழுது ஓதுவது சிறந்தது ?

குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *