சூரா நூர் – ஓர் அறிமுகம் (வீடியோ)

வருடாந்திர அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – ரஸ்தனூரா

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் எம். என். நூஹ் மஹ்ழரி, அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம்

நாள்: 17 ஜனவரி 2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ரஸ்தனூரா இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *