சோதனைகளின் போது ஒரு முஃமீன் (v)

ஜும்’ஆ பயான்
மெளலவி, ஷமீம் ஸீலானி, அழைப்பாளர் அல்-ஜுபைல்,
16 மே வெள்ளிக்கிழமை
ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=gOF9ZXomgXs]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *