சோதனையின்றி சொர்க்கமில்லை (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: ஃபக்ருதீன் இம்தாதி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்
நாள் :15 ஜனவரி 2016 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *