தவறுதலும் திருத்தமும் – ஜுரைஜ் தொடர்பான செய்தி (v)

ஜுரைஜ் மற்றும் அவரது தாயார்
தொடர்பான செய்தியில் ஏற்பட்ட
தவறுதலும் திருத்தமும்

[youtube id=ynQpVdqNT3Q]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *