தவ்பாவின் பக்கம் விரைவீர் (v)

ஜும்’ஆ குத்பா உரை

மெளலவி, முஹம்மது ஸமீன் நஜாஹி,
அழைப்பாளர் அல்-ஜுபைல் த வா நிலையம், ஜுபைல் மாநகரம்,

04 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை
ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=hC76FudW3tQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *