திக்ர் – ஓர் விளக்கம் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
உரை: எம்.என். நூஹ் மஹ்ளரி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அழைப்பு மையம்.
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=WZ4YpQIgG7g]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *