தொழுகையை விட்டவனின் நிலை

தொழுகையை விட்டவனின் நிலை இம்மையிலும் மறுமையிலும் என்னவாகும் என்பதை, கடினமான விஷயங்களையும் பாமரனுக்கும் எளிதாக விளங்கும் வகையில் தருகின்ற ஷேஹ். ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி அவர்களின் இவ்வுரையைக்கேட்டு, உள்ளத்தில் பதியவைத்து அதன்படி தொழுகையை நிலைநாட்டுவதற்கு இறைவன் நம் அனைவருக்கும் உதவி செய்யவானக!

வழங்கியவர்: ஷேஹ் ரஹ்மத்துல்லா இம்தாதி, அழைப்பாளர், அல்கோபார் அழைப்பு மையம், சஊதி அரேபியா.

இடம்: உஸ்மான் இப்னு அஃப்வான் பள்ளி வளாகம், ரஹீமா நகரம், சஊதிஅரேபியா 

 நாள்: 30-11-2007 வெள்ளிக்கிழமை

[youtube id=A80nHF6Rvos]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *