நெருங்கி வரும் மறுமை (V)

மாலை நேர சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: ரிஸ்கான் மதனீ
அழைப்பாளர், கஃப்ஜீ தஃவா நிலையம்.
நாள்: 30 அக்டோபர் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: IDGC தஃவா நிலையம்

[youtube id=gQI8j6Cd59w]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *