பணிவு எனும் பண்பு (வீடியோ)

பணிவு  என்னும் பண்பானது மனிதனிடத்திலே காணமுடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. ஒரு மனிதனின் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பணிவு அவசியமாகும். இத்தகைய பண்பு அல்லாஹ்வின் தனது அடியானிடத்திலே எந்தளவிருகு எதிர்பார்க்கிறான், என்பதை இந்த உரையில் கேட்கலாம்

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ஃபக்ருதீன்  இம்தாதி , இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் சவுதி அரேபியா.
 
நாள்: 27-6-2013 வியாழக்கிழமை
[youtube id=gd0wisGOS64]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *