பராஃ இப்னு மாலிக் (ரழி) வாழ்க்கையும் படிப்பினையும்

மாலை நேர சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: எம்.என். நூஹ் மஹ்ளரி
அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம், தம்மாம்
நாள்: 30 அக்டோபர் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: IDGC தஃவா நிலையம்

[youtube id=DvcKYXrcQtk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *