பராமுகமும் பாராமுகமும் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: ஷேஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம் – நாள்: 19-02-2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: அக்ரபியா தஃவா நிலையம், அல் கோபார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *