பெற்றோரும் – பிள்ளைகளும் (v)

குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி எம். என். நூஹ் மஹ்ளரி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம்
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம்

[youtube id=MRPXw5bG4wI]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *