மக்கா-மதீனா பள்ளிகளில் இரவுத் தொழுகை (v)

ரமளானின் இறுதிப் பத்தில் முன்னிரவில் 21 ரக்க-அத் மற்றும் பின்னிரவில் 11 ரக்க-அத்தும் தொழுகை நடக்கும்போது, இஃதிகாஃப் இருப்பவர்கள் நிலை என்ன ? அவர்கள் எத்தனை ரக்க-அத்துக்கள் தொழுவது ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *