மனிதனும் மதிப்பீடும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி முஜாஹிதி இப்னு ரஸீன்
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராகா தஃவா நிலையம்
நாள்: 09 ஜூலை 2015 வியாழன் இரவு
இடம்: அல்கோபார் தஃவா நிலையம்

[youtube id=eDqOGB9xKFQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *