மனித உள்ளங்களும் மாறாத எண்ணங்களும் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள்: 18 டிசம்பர் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *