மரணத்தை நினைவுகூர்வோம் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்
உரை: மெளலவி அப்பாஸ் அலீ MISC
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள்: 09 ஜூலை 2015 வியாழன் இரவு
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=lk8hAlAklKc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *