மறுமையும் அந்த நான்கு கேள்விகளும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் எம். என். நூஹ் மஹ்ழரி, அழைப்பாளர், IDGC தஃவா நிலையம்

இடம்:  அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 17 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

[youtube id=LkxOnRHcGzk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *