மஸ்ஜிதின் மாண்புகள் (v)

வழங்கியவர்: மெளலவி R.K நூர்முஹம்மது மதனி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம் – நாள்:31-01-2016 ஞாயிறு – இடம்: மஸ்ஜிதுர்ர‌ஹ்மான் இறை இல்ல திறப்பு நிகழ்ச்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *