மஹ்ஷரில் மனிதனின் நிலை (v)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 01-11-2012 வியாழன் – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம், ஜுபைல் மாநகரம்

[youtube id=ezbp1tw3vks]

One comment

  1. sham shahabuddin

    when will the download link will be avilable for the speeches.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *