மூன்று மூன்றாக சொல்லப்பட்டவை தொடர்-4 (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – உரை: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள் :18-12-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *