யூதர்களின் சூழ்ச்சியும் முஸ்லிம்களின் நிலையும் (v)

ரஹீமா தஃவா நிலையம்
11-வது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு
வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்,
அழைப்பாளர், ராக்கா அழைப்பு மையம்.
நாள் :29-5-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: மஸ்ஜிதுர்ரஹ்மா பள்ளி வளாகம்

[youtube id=pdzrswzIAAg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *