ரமளானும் பிற மாதங்களும் (v)

ரஹீமா தஃவா நிலையம் –
11-வது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு
வழங்கியவர்: மெளலவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்.
நாள் :29-5-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: மஸ்ஜிதுர்ரஹ்மா பள்ளி வளாகம்

[youtube id=-9rq46Q34Yc]

One comment

  1. Masha Allah, excellent fast service. May Allah shower his mercy on your better more service.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *