வெள்ளி ஜும்ஆ மேடை 070912 (ஆடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: கெ.ஆர். பஷீர் அஹ்ஸன் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், தம்மாம்

நாள்: 07-09-2012 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்.

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 16.95 MB}

Audio Player [audio:http://https://suvanacholai.com/suvanacholai/video/Basheer_Ahsan_Khuthba.mp3]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *